శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి మరియు ఇతరుల కాలజ్ఞానములు--
బ్రహ్మశ్రీ పావులూరి శ్రీనివాసాచారి(పాఞ్చజన్య విశ్వకర్మ), పీఠాధిపతి,
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పఞ్చార్షేయ పీఠము, బదరికావనము, శ్రీశైల క్షేత్రము

Prophecies(Kalagnan) of Lord Vishnu's Avatar SriSriSriSriSri Pothuluri Veera Brahmendra Swamy and others
--by Brahmasri Pavuluri Sreenivasachary(Panchajanya Viswakarma), Peetaadhipathi,
ShriShriShriShriShri Panchaarysheya Peetamu, Badharikaavanamu, Srisaila Kshethramu

ph:+(91)9396232690

Sri Veera Brahmendra Swamy

Sri Pothuluri Veera Brahmendra Swamy
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి
Biography ~ Prophecies(Kalagnan)..
జీవిత చరిత్ర........ కాలజ్ఞానము

Sri Sanaari Visweswara Swamy

Sri Sanaari Visweswara Swamy
శ్రీ సనారీ విశ్వేశ్వరస్వామి
Biography.. Prophecies(Kalagnan)..
జీవిత చరిత్ర........ కాలజ్ఞానము

Sri Sri Sri Eswari Mahadevi

Sri Eswari Mahadevi

శ్రీ ఈశ్వరీ మహాదేవి
Biography.. Prophecies(Kalagnan)..
జీవిత చరిత్ర........ కాలజ్ఞానము

Sri Sri Sri Sarabheswara Swamy

Sri Sarabheswara Swamy

శ్రీ శరభేశ్వరస్వామి
Biography.. Prophecies(Kalagnan)..
జీవిత చరిత్ర........ కాలజ్ఞానము

Sri Sri Sri Swarna Amaralingeswara Swamy

Sri Swarna Amaralingeswara Swamy
శ్రీ స్వర్ణ అమరలింగేశ్వరస్వామి
Biography.. Prophecies(Kalagnan)..
జీవిత చరిత్ర........ కాలజ్ఞానము

© All Rights Reserved
OM SRI GAYATHREEVISWAKARMANE NAMAH
Designed By-GVK