విభాగము-V         శ్రీ స్వర్ణ అమరలింగేశ్వరస్వామివారి కాలజ్ఞానము
- పావులూరి శ్రీనివాసాచారి


శ్రీశ్రీశ్రీ స్వర్ణ అమరలింగేశ్వరస్వామి

శ్రీశ్రీశ్రీ స్వర్ణ అమరలింగేశ్వరస్వామి


1. ముప్పవరం మూడామడ పట్నమౌతుంది.(ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ముక్కలై కోస్తా,రాయలసీమ వాసులకు ముప్పవరం (ప్రకాశం జిల్లా) ప్రాంతము రాజధాని కావచ్చు)

నివేదన
ఈ గ్రంథంలో మీకు ఏదైనా బాగుందనిపిస్తే అది నా గురుదేవుల అనుగ్రహం. తక్కిన దోషాలన్నీ నావి. చేతగానితనమంతా నాది.

పావులూరి శ్రీనివాసాచారి


సశేషం


© All Rights Reserved         Last Updated::