శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి మరియు ఇతరుల కాలజ్ఞానములు --
బ్రహ్మశ్రీ పావులూరి శ్రీనివాసాచారి (పాఞ్చజన్య విశ్వకర్మ)
పీఠాధిపతి,
శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ పఞ్చార్షేయ పీఠము,
బదరికావనము, శ్రీశైల క్షేత్రము
ph: +(91)9396232690

Prophecies(Kaalajnaan) of Lord Vishnu's Avatar SriSriSriSriSri Pothuluri Veera Brahmendra Swamy and others
--by Brahmasri Pavuluri Sreenivasachary(Panchajanya Viswakarma)
Peetthaadhipathi,
SriSriSriSriSri Panchaarsheya Peetthamu,
Badharikaavanamu, Srisaila Kshethramu, Bharat(India)

ph:+(91)9396232690

Sri Veera Brahmendra SwamySri Sanaari Visweswara Swamy


Sri Sri Sri Eswari Mahadevi


Sri Sri Sri Sarabheswara Swamy


Sri Sri Sri Swarna Amaralingeswara Swamy


© All Rights Reserved
OM SRI GAYATHREEVISWAKARMANE NAMAH
Designed By-GVK